Misja, formy działalności

Wśród naszych kluczowych celów statutowych należy wskazać:

  • Działalność kulturalną, naukową, naukowo – badawczą i edukacyjną na rzecz rewitalizacji Warszawy, Pragi i praskiej starówki, ukierunkowaną na zachowanie reliktów historycznych, ich inwentaryzację i szerokie upowszechnianie (w tym poprzez projekty i programy przyciągające turystów i mieszkańców Warszawy na prawy brzeg Wisły);
  • Działalność w zakresie informacji i promocji na rzecz Warszawy, Pragi i jej przeobrażeń gospodarczych, kulturowych, naukowych, edukacyjnych;
  • Wspieranie i promowanie kultury wysokiej, dziedzictwa materialnego, historycznego i antropogenicznego Warszawy oraz innych regionów Polski;
  • Wspieranie rozwoju produktów turystycznych promujących Polskę.

Szczególnymi grupami adresatów naszych działań są dzieci i młodzież szkolna, u których pragniemy pogłębiać wiedzę historyczną w formule „nauka poprzez zabawę” oraz wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Równie ważną grupą adresatów naszych projektów są środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, a w szczególności mieszkańcy warszawskiej Pragi – dzielnicy zaliczanej do tzw. obszarów kryzysowych.

Podejmujemy inicjatywy wspierające twórczość dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizujemy warsztaty artystyczne, szkolenia, kursy a także odczyty, prelekcje i konferencje z zakresu rewitalizacji Warszawy, Pragi i praskiej starówki oraz dziedzin komplementarnych.

Czynnie angażujemy się w projekty związane z szeroko pojmowaną rewitalizacją społeczną, materialną oraz pobudzaniem lokalnej kreatywności. Działania w sferze rewitalizacji społecznej i na rzecz walki z wykluczeniem społecznym podejmujemy samodzielnie lub w partnerstwie z władzami M.st. Warszawy.

Jesteśmy współautorami koncepcji adaptacji poprzemysłowej przestrzeni warszawskiej Pragi Północ dla potrzeb rozwoju sztuki, kultury i turystyki. w roku 2004 powołaliśmy Fundację „Na Starej Pradze”, której celem statutowym było zorganizowanie Centrum Kultury na Pradze z teatrem „Wytwórnia”, prowadzonym przez grupę dramaturgów G8.

Systematycznie zwiększamy naszą aktywność w zakresie komercyjnej działalności organizatora turystyki. Organizujemy i oprowadzamy wycieczki edukacyjne dla szkół, organizujemy wyjazdy tematyczne na podstawie własnych programów zwiedzania (np. „Mazowsze na filmowo”, „Szlak Pianisty”). Prowadzimy także kursy dla przewodników miejskich oraz pilotów wycieczek. Samodzielnie lub we współpracy z organizacjami partnerskimi organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne. Byliśmy już m.in. we Włoszech, Holandii, Czechach, Niemczech, Austrii.